Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 X - Olivewood":

60,000,000 đ