Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 VG - Aurore":

68,000,000 đ