Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 ML - Stealth":

60,000,000 đ