Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 ML - Commando":

60,000,000 đ