Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 GCB - Matte":

82,000,000 đ