Mục được đánh dấu với thẻ "MOBIADO PRO3 AF - Black":

41,000,000 đ