Mục được đánh dấu với thẻ "MacBook 12 inch":

Chỉ từ 28,890,000 đ
Chỉ từ 31,890,000 đ