iBOX VIETNAM 71B Điện Biên Phủ, Hải Phòng - Tel: 0225.3250.768